Alarmen: wat zijn de regels?

Toepassingsgebied

Met het nieuwe KB wordt ook het gebruik van drukknoppen geregeld. Het KB zal van toepassing zijn op:

 • Goederenalarmsysteem: alarmsysteem bestemd om misdrijven tegen goederen te voorkomen of vast te stellen (klassiek inbraakalarm);
 • Persoonsalarmsysteem: alarmsysteem bestemd om misdrijven tegen personen te voorkomen of vast te stellen (hold-upknoppen).

 

Het besluit is niet van toepassing op:

 • Alarmsystemen die niet voorzien zijn van een buitensirene, buitenlicht of een meldsysteem.
 • Goederenalarmsystemen die niet geïnstalleerd zijn in een onroerend goed.

Het is dus niet van toepassing op volgende alarmsystemen:

 • alarmsystemen voor voertuigen
 • alarmsystemen die uitsluitend brand-, gas- of rookontwikkeling signaleren

Installatie

Wanneer een particulier zijn eigen alarmsysteem installeert, is deze niet meer verplicht het alarmsysteem te laten controleren door een erkende beveiligingsonderneming, alvorens zijn systeem onder spanning te zetten. Wanneer deze particulier zijn systeem niet zelf installeert, moet dit steeds geplaatst worden door een erkende beveiligingsonderneming.

Onderhoud

De gebruiker is er verantwoordelijk voor dat zijn alarmsysteem jaarlijks wordt onderhouden. Hij kan dit zelf doen, indien hij het niet zelf doet moet hij beroep doen op een erkende beveiligingsonderneming. Indien het onderhoud gebeurt door een erkende beveiligingsonderneming, geeft deze een attest af. Het jaarlijks onderhoud blijft bestaan, maar er is geen wettelijke verplichting meer om een contract af te sluiten dat voorziet in een jaarlijks onderhoud door een erkende beveiligingsonderneming.

Meldpunt / Aangifte

Een gebruiker van een alarmsysteem (zowel goederen- als persoonsalarmsystemen), die niet aangesloten is bij een erkende alarmcentrale, dient binnen de 10 dagen na de ingebruikstelling van zijn alarmsysteem, dit aan te melden bij het meldpunt alarmsystemen. Hij moet alle verplichte informatie overmaken aan het meldpunt alarmsystemen. Ook wijzigingen van de informatie dienen binnen de 10 dagen te worden medegedeeld. Voor een gebruiker (zowel goederen- als persoonsalarmsystemen) die aangesloten is bij een erkende alarmcentrale, doet de alarmcentrale de aangifte.

De minister bepaalt de data waarop de meldingen voor het eerst moeten worden verricht.

Alarmmeldingen

Goederenalarm:

 • enkel indien het alarmsignaal het gevolg is van een ongeoorloofde binnendringing of poging daartoe.

 • telefonisch aan het noodnummer (101 / 112) en niet naar het nummer van de Lokale Politie.
 • Vergunde alarmcentrales en door de minister erkende interne alarmdiensten melden een alarm via een rechtstreeks noodnummer na een door de minister goedgekeurde verificatie .
 • Rechtstreekse alarmmelding voor goederenalarmen zijn verboden, enkel een uitzondering voor politiecommissariaten of de zetels van de Nationale Bank.

Persoonsalarm:

 • een alarmmelding van een persoonsalarm gebeurt enkel door een erkende alarmcentrale of een interne alarmdienst en enkel aan het rechtstreekse noodnummer na een door de minister goedgekeurde verificatie.

 • Rechtstreekse alarmmelding voor persoonsalarmen kunnen niet rechtstreeks aan het noodnummer worden gericht.

Uitgestelde behandeling alarmoproepen

De beheerder van het noodnummer kan besluiten de alarmmeldingen die niet voldoen aan de wettelijke vereisten en de verplichte inlichtingen niet zijn medegedeeld op een uitgestelde wijze behandelen.

Specifiek voor persoonsalarmen

 • Situatieschets: op vrijwillige basis kan er een situatieschets van het pand waar het vast persoonsalarmsysteem is geïnstalleerd bij de verplichte informatie mee overgemaakt worden. Deze situatieschets omvat de aanduidingen van toegangen, vensters, plaats van persoonsalarmdetectoren, en de opstellingsplaats van eventuele camera's. Indien een situatieschets is overgemaakt, neemt de beheerder van het noodnummer de nodige maatregelen opdat de interventie van de politiediensten in geval van misdrijven tegen personen kunnen worden geoptimaliseerd (vb interventieplan).

 • Plaatsing camera's: de vaste persoonalarmsystemen, geïnstalleerd in publiek toegankelijke plaatsen die na de datum van inwerkingtreding van het KB worden geïnstalleerd of worden vernieuwd moeten uitgerust worden met een systeem dat visuele verificatie mogelijk maakt.

Installateurscode

De beveiligingsonderneming maakt bij oplevering van het systeem de installateurscode zonder bijkomende kosten over aan de eigenaar van het alarmsysteem.

Interne alarmdiensten

Interne alarmdiensten: een dienst die door een natuurlijke persoon of een rechtspersoon ten eigen behoeve wordt georganiseerd voor het uitoefenen van de activiteit beheer van alarmcentrales. Dit zijn bijvoorbeeld banken, supermarkten,... Wanneer deze interne alarmdiensten voldoen aan de functionele, technische en organisatorische minimumvoorwaarden die gelden voor een vergunde alarmcentrale beschikken zij over dezelfde uitvoeringsvoorwaarden (verificaties, rechtstreeks noodnummer) als de vergunde alarmcentrale.

Wat wordt er niet gewijzigd?

De gebruiker is ervoor verantwoordelijk dat na elke alarmmelding er bij het beveiligde goed een persoon aanwezig is op het ogenblik dat de politie ter plaatse komt. Deze persoon is in staat:

 • Deze politie binnen te laten,
 • Het alarmsysteem uit te schakelen.

Aan een alarmsysteem mogen geen componenten aangesloten zijn die de doeltreffende tussenkomst van de hulpdiensten kunnen hinderen, of die letsels kunnen toebrengen.

De buitensirene mag bij elk alarm slechts 3 minuten geluidssignalen geven, in geval van sabotage 8 minuten.

Een systeem uitgerust met een buitensirene, moet ook uitgerust zijn met een buitenlicht.

Wanneer het alarm kennelijk niet het gevolg is van een binnendringing of poging daartoe, mag de buitensirene met alle mogelijke middelen worden geneutraliseerd, zonder echter in een gebouw dat als woning wordt gebruikt te mogen binnendringen zonder de toestemming van de bewoner of contactpersoon.

Regelgeving: Koninklijk besluit van 25 april 2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor installatie, onderhoud en gebruik van alarmsystemen en beheer van alarmcentrales (B.S., 4 juni 2007)