(+32) 476 740 784 info@securiplus.be
 1. Commerciële klantenwerving

Iemand probeert u rechtstreeks, telefonisch of deur-aan-deur, een alarmsysteem of diensten voor de opvolging van uw bestaand alarmsysteem te verkopen? Deze praktijk is verboden. 

U kunt regelmatig – zonder dat u erom hebt gevraagd – van verkopers of handelsvertegenwoordigers van (soms bekende) ondernemingen de vraag krijgen om u in te schrijven op een dienst of om een bepaald product te kopen.

Wat private veiligheid betreft, is dit systeem van leuren of verkopen verboden voor de diensten en producten met betrekking tot  alarmsystemen en alarmopvolging.

Geen enkele onderneming voor alarmsystemen en geen enkele bewakingsonderneming die activiteiten uitoefent met betrekking tot het beheer (of de opvolging) van alarmcentrales mag u, door bij u aan te bellen of door u op te bellen, de verkoop en/of installatie van een alarmsysteem of diensten voor alarmopvolging (aansluiting op een alarmcentrale – waarbij de onderneming de alarmsignalen afkomstig van een alarmsysteem ontvangt) of voor interventie na alarm, van uw bestaand alarmsysteem aanbieden, indien u deze onderneming niet zelf om informatie heeft gevraagd.

Dit soort leurhandel per e-mail of per post (bijvoorbeeld reclame die u persoonlijk wordt gestuurd) blijft immers toegestaan. Deze handelswijze wordt beschouwd als minder opdringerig en minder agressief.

Wat private veiligheid betreft, moet de onderneming die u de hierboven beschreven diensten aanbiedt, bovendien vergund zijn door de Minister van Binnenlandse Zaken.  Vraag derhalve, om nog beter te bepalen wie uw gesprekspartner is, aan de persoon aan de andere kant van de lijn (of die zich bij uw thuis aanmeldt) om u het bewijs te leveren dat de onderneming daadwerkelijk vergund is door de FOD Binnenlandse Zaken om deze diensten aan te bieden.  U kunt de onderneming vragen om u een kopie van haar ministeriële vergunning te bezorgen of controleren op een reclameadvertentie of op de website van de onderneming of zij vermeldt vergund te zijn door de FOD Binnenlandse Zaken. U kunt de handelsvertegenwoordiger ook vragen of hij over een door de FOD Binnenlandse Zaken afgeleverde identificatiekaart beschikt.

II. Een alarmsysteem installeren om binnendringing te verhinderen

Welk type alarmsysteem kan ik laten installeren, door wie en wat is het precieze doel van de wet van 2 oktober 2017?

Elk alarmsysteem dat tot doel heeft alarmsituaties vast te stellen na misdrijven tegen goederen (voorbeeld: poging tot inbraak, diefstal, carjacking…) en een alarmsignaal te activeren kan enkel ontworpen, geïnstalleerd, onder spanning gezet, onderhouden of hersteld worden door:

 • een privé-persoon, voor eigen rekening;
 • een onderneming voor alarmsystemen die een vergunning van de Minister van Binnenlandse Zaken heeft ontvangen (vroeger beveiligingsonderneming genoemd). 

Aan het alarmsysteem mogen geen componenten aangesloten zijn die de doeltreffende tussenkomst van hulpdiensten kunnen hinderen, of die letsels kunnen toebrengen aan personen.

Een alarmsysteem dat voorzien is van een buitensirene (die slechts gedurende drie minuten en, in geval van sabotage, gedurende acht minuten geluidssignalen kan uitzenden) moet eveneens voorzien zijn van een draaiend en/of knipperend licht dat vanop de openbare weg zichtbaar is en dat signalen uitzendt totdat het alarm wordt uitgeschakeld.

De privé-persoon die het alarmsysteem gebruikt, moet erover waken dat zijn alarmsysteem jaarlijks onderhouden wordt. Hij kan dit zelf doen, maar indien hij dit niet zelf doet, moet hij een beroep doen op een vergunde onderneming voor alarmsystemen. Indien het onderhoud door een vergunde onderneming wordt uitgevoerd geeft die een attest af.  

Het jaarlijks onderhoud blijft dus bestaan, maar er is geen wettelijke verplichting om een contract waarin een jaarlijks onderhoud voorzien wordt met een onderneming voor alarmsystemen af te sluiten.

B – Het alarmsysteem registreren

Moet ik mijn alarmsysteem voor de goederen aangeven bij de overheden?

Elke privé-persoon die een alarmsysteem dat binnendringing verhindert (of een alarmsysteem voor goederen) gebruikt, moet zijn alarmsysteem via het contactpunt van de alarmsystemen laten registreren. Het gaat om het ALINE-systeem (ALarm INformation Exchange).

Deze aangifte moet via de website van police-on-web uitgevoerd worden.

De gebruiker van een alarmsysteem dat niet verbonden is met een alarmcentrale moet zijn alarmsysteem zelf registreren bij het contactpunt van de alarmsystemen, door zijn elektronische identiteitskaart te gebruiken.

De gebruiker die zijn alarmsysteem met een alarmcentrale verbonden heeft, moet niets doen. De alarmcentrale registreert het systeem voor zijn klanten bij het elektronisch contactpunt van de alarmsystemen.

De in te vullen gegevens zijn :

 • Naam (handelsnaam) en adres van de plaats van installatie van het alarmsysteem.
 • Telefoonnummer van de plaats van installatie van het alarmsysteem.
 • Naam, adres, GSM-nummer en e-mailadres van de gebruiker.
 • Aard van het goed waar het alarmsysteem geïnstalleerd is (aanpalende woning, handelszaak…).
 • Aard van het risico van de plaats (juwelierszaak, apotheek…).
 • Aard van het alarmsysteem: alarm voor de goederen – mobiel alarmsysteem voor personen – alarm voor personen ;
 • Gebruikersnummer en communicatienummer van het alarm (indien de alarmcentrale het alarmsysteem aangeeft).

C – Het afgaan van het alarmsysteem

Wat moet ik doen wanneer mijn alarm ingeschakeld wordt ? Moet ik de reden van het alarm verifiëren vooraleer ik de politie verwittig?

Het antwoord is ja.  De wet van 2 oktober 2017 preciseert het volgende:

“Alvorens meldingen op basis van signalen afkomstig van een alarmsysteem, aan de noodcentrales 101/112 te richten, moet de alarmmelder het alarm verifiëren   teneinde vast te stellen of er zich daadwerkelijk een gebeurtenis heeft voorgedaan die voor dringende hulp de tussenkomst vereist van de nooddiensten of de politiediensten.”

Het gaat om een signaal dat automatisch geactiveerd wordt (wanneer het alarmsysteem een binnendringing of een poging tot binnendringing detecteert) en dat kan worden waargenomen door personen die zich al dan niet in het onroerend goed waaruit het signaal afkomstig is bevinden.

In het kader van een alarmsysteem voor goederen (of een alarmsysteem dat binnendringing verhindert) kan het bijvoorbeeld om een buitensirene gaan die voorzien is van een licht (dat kan worden waargenomen door elke persoon die zich in of in de buurt van het onroerend goed bevindt) en/of om een stille transmissie naar de gebruiker, zijn contactpersoon of een alarmcentrale.

De volgende regels die betrekking hebben op de melding van het alarm aan de bevoegde diensten, die met toepassing van de oude wet werden afgekondigd, blijven van toepassing totdat nieuwe bepalingen worden uitgewerkt:

 • Elk alarm moet door middel van een telefonische oproep naar het noodnummer, via een gesprek in real time, geseind worden.
 • Een alarm mag slechts gemeld worden indien het alarmsignaal het gevolg is van een  binnendringing of een poging daartoe.
 • Iedere keer wanneer een alarm gemeld wordt, moet de seiner verschillende inlichtingen doorgeven.
 • De gebruiker is ervoor verantwoordelijk dat na elke alarmmelding, op het ogenblik dat de politie ter plaatse komt, een persoon aanwezig is bij het beveiligde goed. Deze persoon moet in staat zijn om de politie binnen te laten komen en het alarmsysteem uit te schakelen.
 • De beheerder van het noodnummer kan beslissen om de verwerking van de gemelde alarmsignalen die niet aan de wettelijke voorwaarden voldoen of waarvoor de verplichte inlichtingen niet doorgegeven worden uit te stellen.
 • Wanneer het alarm kennelijk niet het gevolg is van een binnendringing of een poging daartoe, kan elke politieambtenaar het buitenlicht of de buitensirene met alle middelen neutraliseren of laten neutraliseren, zonder echter in een gebouw dat als woning wordt gebruikt te mogen binnendringen zonder de toestemming van de bewoner of van zijn contactpersoon.

D – De verplichtingen van een alarmsysteemonderneming

Wat zijn de verplichtingen van een onderneming voor alarmsystemen ten opzichte van haar klanten?

Wanneer een overeenkomst afgesloten wordt moeten de ondernemingen voor alarmsystemen en de ondernemingen die een alarmcentrale beheren hun klant op de hoogte brengen van de toepasselijke reglementaire bepalingen in het koninklijk besluit van 25 april 2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor installatie, onderhoud en gebruik van alarmsystemen en beheer van alarmcentrales.

E – De rol van een alarmcentrale

Wat is de rol van een alarmcentrale (bewakingsonderneming ?

Een alarmcentrale (met uitzondering van de centra 112) is een bewakingsonderneming die van de minister van Binnenlandse Zaken een vergunning gekregen heeft om de volgende diensten aan derden aan te bieden en te verlenen:

 1. signalen afkomstig van alarmsystemen ontvangen en verwerken ;
 2. goederen, uitgerust met volgsystemen, lokaliseren teneinde vermissing, beschadiging of vernieling ervan te voorkomen of vast te stellen,
 3. oproepen van personen in nood ontvangen en verwerken of
 4. afstandscontrole van toegangen en uitgangen verzekeren.

Naast de aangifte van uw alarmsysteem moet de alarmcentrale een verificatie van het alarm uitvoeren en de door de Koning bepaalde procedures voor de communicatie met de noodcentrales volgen.

Zodra de verificatie is uitgevoerd (bijvoorbeeld door een bewakingsagent naar de plaats van het alarm te sturen, of door middel van een technische verificatie van de elementen die een niet toegestane aanwezigheid gedetecteerd hebben) verwittigt de alarmcentrale, indien dat nodig is, de nood- of hulpdiensten. Zo wordt de alarmcentrale de alarmmelder.